1 Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister MP
2 Maj Gen Ranjit Singh
3 Shri Rahul Jain, IAS
4 Shri Krishna Gopa Tiwari, IAS
5 Shri Nishant Varbade, IAS
6 Shri Sudama Pandrinath Khande,IAS
7 Shri Bhondeve Sanket Shantaram,IAS
8 Shri Mahesh Chandra Choudhary,IAS
9 Shri V. Kiran Gopal,IAS
10 Shri B. Chandrashekhar, IAS
11 Shri R. P. Singh Chief Conservator